MENU

Hamr na JezeřeO projektu Dodatečné informace

Přihláška

Zvolte kategorii

Získejte přesné informace o možnostech přihlášení jako samostatný občan/firma, či pod záštitou Vaší obce.Občan

Pokračovat

Instituce nebo spolek

Zjistit více

Firma nebo společnost

Zjistit více

Pro občany


Ve Vaší obci Hamr na Jezeře již energetická soutěž proběhla v roce 2016. Stále se však můžete přihlásit ELEKTRONICKY. Průměrná úspora jednoho občana v soutěži uplynulý měsíc dosáhla 5 027 Kč/rok. Využijte i Vy jednoduchou a spolehlivou cestu k výhodnější elektřině a zemnímu plynu. Zapojit se můžete i nyní.

Přihlaste se online přímo na stránkách Obec Občanům. Postupujte dle pokynů uvedených na webu. Pro přihlášení si připravte Vaše aktuální roční vyúčtování elektrické energie/ zemního plynu a smlouvu o sdružených dodávkách elektrické energie/ zemního plynu. Pokud se rozhodnete do projektu Obec Občanům přihlásit, dalším krokem je vyplnění a podpis přihlášky včetně Dohody o zastupování. O veškerou následnou administrativu se postarají pracovníci partnerské společnosti Terra Group. Vy se tedy nemusíte o nic starat. Vaše dotazy Vám rádi zodpoví na zákaznické lince +420 533 101 335 vždy od pondělí do pátku mezi 8:00 a 16:30.

Výsledky hovoří za nás


Jiří Smetana - rodinný dům

- Celková roční úspora 8 617 Kč

„Nejdůležitější bylo se rozhodnout. Dnes jsem šťastný, že šetřím rodině zbytečné náklady.“

Optimalizační plán

Kamil Hycl – byt 3+1

- Celková roční úspora 7 133 Kč

„První aukcí mi náklady klesly o 35 %, po dvou letech jsem šel do toho znovu a získal dalších 10%.“

Optimalizační plán

Michaela Křížková – byt 2+1

- Celková roční úspora 5 581 Kč

„Účty za energie nás štvaly dlouho. Pro Terra Group rozhodlo, že celý proces vyřešili za nás.“

Optimalizační plán

Prubeh prihlaseni den po dni

Infografika průběhu

Je to jednoduché

Stačí vyplnit údaje a odeslat přihlášku. Zavoláme Vám a ověříme, zda máte všechny potřebné informace. Pošleme Vám odpovědní obálku na podpis servisních plných mocí, kde můžete přiložit i potřebné dokumenty. Následuje aukce, po které obdržíte SMS zprávou vítězné ceny. A nakonec místo Vás vyřídíme novou smlouvu zašleme ji poštou.
Vy se o nic nestaráte!

Zavřít

Ochrana osobních údajů

Klient zadáním svých údajů a zakliknutím souhlasu uděluje výslovný souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Zpracovateli.

Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o tom, že předmětem zpracování budou veškeré osobní údaje předané Zpracovateli v souvislosti se zajištěním služeb v oblasti optimalizace nákladů na dodávky elektrické energie a/nebo zemního plynu, a to na základě Plné moci udělené Klientem Zpracovateli a/nebo Rámcové smlouvy o poskytování služeb (Přihlášky) uzavřené mezi Zpracovatelem jako Poskytovatelem a Klientem jako Přistupitelem, zejména pak jméno a příjmení, případně titul Klienta, datum narození nebo rodné číslo Klienta, adresa bydliště Klienta, kontaktní údaje Klienta (telefonní kontakt/-y a emailová adresa), jakož i údaje o dodávkách elektrické energie a/nebo plynu, které Klient odebírá (výše spotřeby, cena za komoditu).

Účelem zpracování všech Klientem poskytnutých osobních údajů je poskytování služeb související s optimalizací dodávek elektrické energie a/nebo zemního plynu, zejména zajištění výběrového řízení/aukce pro Klienta, kterého se budou účastnit dodavatelé elektrické energie a/nebo zemního plynu, zastupování Klienta při jednání s dodavateli elektrické energie a/nebo zemního plynu, a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Klient na celou dobu platnosti a účinnosti Přihlášky a/nebo Plné moci, a to na základě svobodného, vědomého a dobrovolného projevu vůle. Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o svých právech dle §12 a §21 zákona, a dále o skutečnosti, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné. Klient má právo na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů. Klient má dále právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů - na žádost Klienta Zpracovatel pravdivě informuje Klienta o účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporus ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, může požádat Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li Klientovi vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správcem údajů poskytnutých ze strany Klienta je Zpracovatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s § 6 zákona další zpracovatele, s čímž Klient souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu § 14 zákona na základě smlouvy se správcem nebo Zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 zákona, budou osobní údaje Klienta zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezeném výše. Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny či sdělovány obchodním zástupcům Zpracovatele, smluvním partnerům Zpracovatele, zpracovatelům Správce a jiným osobám ve smyslu § 14 zákona ve smluvním vztahu se správcem údajů nebo jeho zpracovatelem.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Klientem poskytnuty. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Klient prohlašuje, že byl ze strany Zpracovatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek § 5 odst. 6 zákona, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. V případě, že Klient požaduje provést úplný výmaz jeho údajů, resp. odejmout svůj souhlas se zpracováváním jeho údajů, je povinen požádat o tento úkon písemně Zpracovatele, který zajistí, aby poskytnutá data nebyla jakýmkoli způsobem dále zpracovávána.

Klient souhlasí s telefonickým kontaktem ze strany Zpracovatele v případě nedokončení Přihlášky po překročení do 2. kroku Přihlášky za účelem telefonní podpory s vyplněním. Klient bere na vědomí, že celková úspora počítaná ve 2. kroku Přihlášky je orientační a vychází z klientem zadaných parametrů. Přesný výpočet je možné získat zdarma po dodání poslední roční faktury za vyúčtování elektřiny a plynu na adresu info@terragroup.cz.